Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tăng cường khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do trong tiến trình hội nhập
06/12/2017 | 03:05

Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-CP ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực;

Nhằm thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế (HNQT), tiếp tục thực hiện đồng bộ và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực và chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới Việt Nam sẽ tham gia trong thời gian tới, UBND Thành phố đã ban hành các Chương trình, Kế hoạch nhằm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/206 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017.

Đặc biệt, ngày 08/8/2017, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 08/8/2017 về Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Lễ khai mạc "Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội năm 2017" (Ảnh: Báo Hà Nội mới)

 

Theo Công văn số 5898/UBND-KT ngày 21/11/2017, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch đã ban hành gắn với thực tế tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các phương tiện truyền thông của Thành phố triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nội dung các FTA đã ký kết tới doanh nghiệp, người dân, trong đó tập trung làm rõ các quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp, người dân khi nước ta tham gia các FTA.

Xây dựng và ban hành các chính sách phát triển, ưu đãi đầu tư cho công nghiệp công nghệ thông tin theo quy định của Chính phủ, phù hợp với điều kiện của Thành phố và các FTA Việt Nam đã tham gia. Xây dựng các chính sách thúc đẩy hoạt động của các khu công nghệ thông tin tập trung, thu hút đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục nghiên cứu và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu “Ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020” tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng Thành phố thông minh.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch