Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
04/01/2018 | 02:13

Nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 19/12/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 47/HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

 

Các đồng chí lãnh đạo Phân khu 1 (Sài Gòn - Gia Định) họp bàn kế hoạch tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968

(Ảnh: Theo báo Hà Nội mới)

 

Theo đó, nội dung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 gồm:

Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.

Tuyên truyền về thắng lợi và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, nhất là các lực lượng cách mạng miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; đồng thời, cũng chỉ ra sự thất bại cả về quân sự, chính trị của Mỹ, Ngụy trên chiến trường miền Nam xuân Mậu Thân 1968; qua đó, bác bỏ mạnh mẽ, xác đáng những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; phân tích, làm rõ các bài học kinh nghiệm; từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đưa tin, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tuyên truyền vận dụng những, bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền và trong công cuộc đổi mới của Đảng và nhân dân ta, các thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cần được tổ chức với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô, của địa phương, đơn vị trong quý I/2018./.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch