Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2018
14/03/2018 | 03:48

    Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Ngày 12/3, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2018.

     Theo đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới. Các cơ quan đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Thông tri số 22-TT/TU ngày 14/5/2015 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

     Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền thông qua xuất bản phẩm, phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ truyền thông, các cấp lãnh đọa và các nhóm đối tượng trẻ như thanh niên, học sinh, sinh viên.

      Xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

     Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

      Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ Thành phố tới cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, cán bộ tư pháp, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp Thành phố, cấp huyện; cán bộ lao động xã hội cấp xã.

     Bên cạnh đó, tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thông tin và tổ chức các hoạt động thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018.

Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền về giới, bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ phóng viên báo chí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hải Yến

  quy hoạch - kế hoạch