Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tuyên truyền “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”
15/03/2018 | 02:43

    Nhằm xây dựng chính quyền Thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, ngày 26/02/2018, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

 

 

Tường thuật trực tiếp Phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố   trên Kênh H1, Đài PT&TH Hà Nội (Ảnh: Phạm Linh)

 

Căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố, ngày 08/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 413/STTTT-BCXBTT đề nghị các cơ quan báo chí triển khai một số nội dung như sau:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch, chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tới người dân, tổ chức và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố, trong đó gắn với chủ đề công tác của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

2. Tuyên truyền về công tác triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), cụ thể là: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”; Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế gắn liền với kiện toàn, săp xếp lại tổ chức bộ máy.

3. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, những sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính... Tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức.

4. Định kỳ hằng quý, các cơ quan báo chí báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông kết quả tuyên truyền về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, để Sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch