Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô
12/07/2018 | 03:54

Kỷ niệm 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan (01/8/2008-01/8/2018) là một sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, ngày 09/7/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Văn bản số 1407-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

 

Hà Nội sau 10 năm mở rộng (Ảnh sưu tầm)

 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, trong đó, tập trung: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động với nhiều hình thức phong phú, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 của địa phương, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô cần gắn với thông tin kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và các nội dung được nêu tại Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU ngày 22/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2018)”.

Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, các Đảng ủy khối, trực thuộc tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tiến hành trang trí, cổ động tại trụ sở nơi làm việc, các khu trung tâm, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc...

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, các báo, đài, bản tin của Hà Nội tập chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, phát thanh tuyên truyền, trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; phản ánh các hoạt động kỷ niệm 10 năm mở rộng dịa giới hành chính Thủ đô trên địa bàn Thành phố.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch