Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc
16/08/2018 | 09:35

    Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn nữa về mục đích, ý nghĩa của việc tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quôc (MTTQ) Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 07/8/2018 tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Long Biên (Ảnh: Viết Thành)

 

    Theo đó, các hoạt động tuyên truyền tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội; đồng thời có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tránh lãng phí, hình thức; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thời gian triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động: từ tháng 9 đến tháng 12/2018, cao điểm trong các tháng 10-11/2018.

Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền trên bản tin “Thông tin nội bộ"', chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động trên địa bàn Thành phố; định hướng tuyên truyền trên các báo, đài, bản tin Thành phố; hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

    Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, bản tin Thành phố đưa tin, bài tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến việc tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đảm bảo kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng; có tin bài giới thiệu gương điến hình tiên tiến, có nhiều đóng góp với MTTQ trong việc phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thường xuyên kiểm tra và kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý những trường họp sai phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc (nếu có)...

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch