Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
13/12/2018 | 04:26

Đó là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội vừa được UBND Thành phố nêu ra tại Chỉ thị số 12/CT-UBND.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và người đứng đầu các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trong phạm vi ngành, địa phương mình.

 

Ảnh minh họa

 

Phối họp chặt chẽ với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố, Hệ thống một cửa điện tử Thành phố bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến có thể khai thác được trên các thiết bị di động thông minh. Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND Thành phố ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2018). Trường hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn; hoặc có quy trình nghiệp vụ tương đồng, có thể triển khai đồng thời cùng với dịch vụ công khác. Bảo đảm người dân, doanh nghiệp có quyền lựa chọn cách thức thực hiện thủ tục hành chính phù họp khả năng, điều kiện của mình, trên cơ sở khả năng đáp ứng của cơ quan nhà nước. Quý III năm 2019, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố.

Các cơ quan báo chí của Thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến về hoạt động cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch