Trang chủ

Báo chí - Xuất bản

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
2 Thủ tục 02: Cấp giấy phép xuất bản bản tin. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
3 Thủ tục 03: Cho phép họp báo (trong nước). Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
4 Thủ tục 04: Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng tại Hà Nội Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
5 Thủ tục 05: Phát hành thông cáo báo chí tại Hà Nội Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí