Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính
22/02/2017 | 09:51

Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2017.

 

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Các quy định về báo cáo thống kê dịch vụ bưu chính công ích của Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT có hiệu lực.

* Nội dung chính:

Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT áp dụng đối với các đối tượng: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính; Tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động bưu chính tại Việt Nam và Cá nhân liên quan đến việc thực hiện báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Trách nhiệm báo cáo của các đơn vị cụ thể như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo biểu mẫu số 01/BC-STTTT.

Các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi các doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chi nhánh doanh nghiệp đang kinh doanh hoạt động báo cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ bưu chính theo biểu mẫu số 02/BC-DN.

Doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, chi nhánh doanh nghiệp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đang hoạt động về kết quả cung ứng các dịch vụ trên mạng bưu chính công cộng theo biểu mẫu số 03/BC-DN.

 

Xem chi tiết Thông tư và các biểu mẫu tại đây./.

Thanh Bình

  quy hoạch - kế hoạch