Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động bưu chính
27/02/2017 | 09:53

Thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính, ngày 22/02/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành công văn số 255/STTTT-BCVT đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động bưu chính.

Theo công văn số 255/STTTT-BCVT, các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, văn phòng đại diện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ thực hiện báo cáo theo 02 biểu mẫu:

Biểu mẫu số 01/BC-DN: Tất cả các doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Biểu mẫu số 02/BC-DN: Bưu điện Hà Nội - doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện báo cáo và các doanh nghiệp bưu chính khác có cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, công văn giấy tờ cho các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (mục 3.2 phần I).

Về thời gian thực hiện báo cáo: các doanh nghiệp sẽ thực hiện báo cáo theo quý (quý I, II, III, IV) và báo cáo số liệu của cả năm.

Về hình thức gửi báo cáo: các doanh nghiệp sẽ gửi báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của thủ trưởng đơn vị báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định) gửi về địa chỉ: Phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử gửi về hộp thư điện tử: pbcvt_sotttt@hanoi.gov.vn

Chi tiết các biểu mẫu của Công văn số 255/STTTT-BCVT tại đây./.

Hồng Thắm

  quy hoạch - kế hoạch