Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
29/08/2017 | 02:45

    Ngày 15/8/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3984/UBND-KGVX triển khai Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

   Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội được thiết lập và duy trì hoạt động để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật nhà nước, theo các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật nhà nước; Bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; Thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác; Không vì mục đích kinh doanh. Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội phải bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết.

    Dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là dịch vụ bưu chính KT1) là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát các bưu gửi KT1 bao gồm: Thư, gói, kiện tài liệu trên Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Dịch vụ bưu chính KT1 bao gồm: Dịch vụ KT1; Dịch vụ KT1 theo độ khẩn: Hỏa tốc, Hẹn giờ; Dịch vụ KT1 theo độ mật: A, B, C. Bưu gửi KT1 được đóng dấu KT1, gắn mã vạch, định vị và quản lý chặt chẽ trong quá trình cung cấp dịch vụ; được khai thác, vận chuyển và phát bằng các trang thiết bị chuyên dùng. Dịch vụ bưu chính KT1 phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và thời gian phát bưu gửi KT1 theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Theo Công văn số 3984/UBND-KGVX ngày 15/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan Đảng, Nhà nước trực thuộc thành phố Hà Nội sẽ phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi thư, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Bưu điện Hà Nội (Chi nhánh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tổ chức thực hiện các quy định về kết nối, an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý sự cố về an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; Tuân thủ các quy định nghiệp vụ và quy trình về cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

 

Xem chi tiết Công văn số 3984/UBND-KGVX  tại đây./.

Hồng Thắm

  quy hoạch - kế hoạch