Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
08/09/2017 | 08:30

Ngày 30/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 5800/QĐ-UBND ngày 22/8/2017  của UBND thành phố Hà Nội).

 

Đ/c Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị. Ảnh: Xuân Doanh

 

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 xác định quan điểm:

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Thành phố đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch viễn thông quốc gia, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; là một phần không thể tách rời quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500 và 1/2000) và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của các ngành khác trên địa bàn Thành phố.

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đáp ứng yêu cầu về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và giữa các ngành. Đồng thời gắn với quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội với chiến lược phòng thủ trên địa bàn Thành phố.

- Quy hoạch tổ chức sắp xếp lại không gian trên cơ sở sử dụng chung hạ tầng hiện có, đảm bảo phù hợp với điều kiện lịch sử, kinh tế xã hội và phù hợp với công nghệ của từng giai đoạn phát triển.

- Tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp tham gia, tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bình đẳng và xã hội hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Thành phố.

Trong đó xác định mục tiêu chung đến năm 2020:

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động bảo đảm tính bền vững, ổn định, khai thác, quản lý hạ tầng hiệu quả và tiếp cận nhanh nhất với những tiến bộ về khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn thông tin, mỹ quan đô thị, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn kết với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn Thành phố; là nền tảng vững chắc để xây dựng thành phố thông minh.

- Chia sẻ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật để cung cấp đa dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin trên cùng một hạ tầng kỹ thuật (hội tụ giữa công nghệ - dịch vụ).

- Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp tham gia thị trường; xây dựng phát triển hạ tầng mạng lưới. Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bình đẳng. Xã hội hóa trong xây dựng các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung để hạ ngầm các đường dây, cáp viễn thông, cáp điện lực trung, hạ thế tại các tuyến phố trên địa bàn Thành phố.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Quản lý chặt chẽ việc thực hiện các dự án hạ ngầm kết hợp với chỉnh trang đô thị phấn đấu đến năm 2020 hạ ngầm, thanh thải bó gọn và sắp xếp các đường dây đi nổi trên các tuyến phố chính từ đường vành đai 3 trở vào trung tâm Thành phố; Hạ ngầm 100% mạng cáp viễn thông tại các tuyến đường vành đai của Thành phố, khu đô thị mới, các khu đô thị vệ tinh, khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp, khu dân cư mới và khu vực các tuyến đường xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016; Phấn đấu hoàn thành 50% cột ăng ten cồng kềnh (loại A2) được chuyển đổi sang loại cột ăng ten không cồng kềnh hoặc ngụy trang, thân thiện môi trường (loại A1) tại các khu phố cũ Hà Nội và các khu vực yêu cầu về cảnh quan đô thị; Tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông (nhà trạm, cột ăng ten) nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị, đạt tỷ lệ dùng chung 30-35%; Phát triển các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không người phục vụ bằng hình thức xã hội hóa đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn Thành phố tại các khu công cộng, điểm du lịch, trung tâm văn hóa và trung tâm thương mại.

Theo đó, nội dung quy hoạch tập trung chủ yếu vào:

- Quy hoạch điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng theo hướng tiếp tục duy trì các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng hiện có và phát triển các điểm wifi công cộng tại các khu vực công cộng trên địa bàn Thành phố.

- Quy hoạch cột ăng ten theo hướng sử dụng cột ăng ten không cồng kềnh, ăng ten ngụy trang, thân thiện môi trường và chuyển đổi cột ăng ten cồng kềnh (loại A2a) sang cột ăng ten không cồng kềnh, ăng ten ngụy trang, thân thiện môi trường (loại A1) tại các khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình, khu vực Hoàng Thành Thăng Long, khu vực Phố Cổ, khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận và các khu phố cũ Hà Nội.

- Quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và cột treo cáp theo hướng không phát triển mới tuyến cột treo cáp viễn thông riêng biệt tại các khu vực đô thị, khu vực đã có công trình ngầm, khu vực đã có hạ tầng cột điện lực, hạ tầng cột điện chiếu sáng và xây dựng các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuynel, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật) để hạ ngầm các đường dây, cáp viễn thông và cáp điện lực.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Quy hoạch cũng xác định cần phải huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Trong đó nguồn vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp do các doanh nghiệp tự đầu tư (như triển khai hạ tầng viễn thông mạng cố định băng rộng, mạng thông tin di động 4G, mạng Internet băng rộng,...); tham gia đầu tư xây dựng các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuynel, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật) theo hình thức xã hội hóa để thực hiện hạ ngầm, chỉnh trang đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Thành phố.

Ngoài giải pháp về nguồn vốn đầu tư, quy hoạch xác định các giải pháp khác như: về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện; khoa học, công nghệ và môi trường; phát triển dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực; thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tăng cường liên kết, hợp tác và hội nhập, …

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện quy hoạch; hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Thành phố lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt; đầu mối phối hợp các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã giải quyết khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Quy hoạch, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Căn cứ Quy hoạch, các doanh nghiệp viễn thông xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trình UBND thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt.

Chi tiết Quyết định số 5800/QĐ-UBND xem tại đây./.

Xuân Doanh

  quy hoạch - kế hoạch