Trang chủ

Bưu chính - Viễn thông

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
2 Thủ tục 01: Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
3 Thủ tục 01: Cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
4 Thủ tục 02: Cấp phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
5 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
6 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
7 Thủ tục 03: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
8 Thủ tục 03: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 2 UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
9 Thủ tục 03: Văn bản chấp thuận kế hoạch đầu tư xây dựng các trạm BTS của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
10 Thủ tục 04: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 2 UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
11 Thủ tục 04: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
12 Thủ tục 05: Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
13 Thủ tục 06: Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính