Trang chủ

Cải cách hành chính

Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 11/08/2016 | 11:09  | View count: 223

Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 1783/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. Theo đó Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 6 đơn vị trong khoảng thời gian từ 15/8/2016 đến ngày 20/9/2016.

 

Mục đích của đợt kiểm tra là đôn đốc, hướng dẫn, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai công tác CCHC theo yêu cầu, nhiệm vụ tại Chương trình, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch CCHC năm 2016 của Thành phố; đánh giá những mặt làm được, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác CCHC để tham mưu giúp UBND Thành phố những vấn đề cần tập trung chỉ đạo.

            Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020"; kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND Thành phố về công tác CCHC năm 2016 của Thành phố; kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND Thành phố về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của Thành phố về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở và các cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2016; Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố về ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhâ, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội...

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 6 đơn vị trong khoảng thời gian từ 15/8/2016 đến  ngày 20/9/2016. Các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã không thuộc danh sách được kiểm tra xây dựng kế hoạch và tự kiểm tra, đánh giá công tác CCHC đối với cơ quan mình và các đơn vị trực thuộc; gửi báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2016.

Bích Thảo