Trang chủ

Cải cách hành chính

Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra vi phạm trong công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 09/07/2015 | 12:00  | View count: 295

Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 4532/UBND-NC về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: tiếp tục khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính; thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị...góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, minh bạch hoác các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức thực hiện tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu, cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm trong công tác cải cách hành chính.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở, trong thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khai thác có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho công dân, tổ chức; công khai đầy đủ 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan./.