Trang chủ

Cải cách hành chính

CCHC thành phố: Khắc phục hạn chế, nâng cao sự hài lòng của người dân
Ngày đăng 18/11/2015 | 12:00  | View count: 355

Những năm qua, công tác CCHC của Thành phố có những chuyển biến tích cực, năm 2014 thành phố Hà Nội là một trong ba địa phương có chỉ số CCHC cao nhất (xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố). Chỉ số CCHC của Thành phố có sự cải thiện theo từng năm, tăng 2 bậc so với năm 2013 và tăng 4 bậc so với năm 2012. Kết quả đó phản ánh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở. Tăng chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính (thông qua 6 dịch vụ công liên quan trực tiếp đến người dân). Tuy nhiên một số chỉ số thành phần tuy có cải thiện nhưng kết quả chưa cao, biểu hiện trên các lĩnh vực cụ thể: kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố, cấp huyện và kết quả thực hiện quy chế làm việc của Thành phố; chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục công của địa phương; thái độ phục vụ của công chức; chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Kết luận Hội nghị thông báo kết quả xác định chỉ số CCHC và đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc Thành phố, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao sự hài lòng của người dân, tiếp tục duy trì thứ bậc xếp hạng chỉ số CCHC Thành phố: Sửa đổi, bãi bỏ cơ chế, chính sách chưa phù hợp, tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt tại bộ phận tiếp người dân, tổ chức và doanh nghiệp; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin gắn với việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp (Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp nhu cầu, xây dựng các phần mềm dùng chung đảm bảo liên thông, kết nối và mở rộng, nâng cao dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4); Duy trì áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ công tại 02 đơn vị thí điểm (Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, Công ty nước sạch số 2 Hà Nội). Nghiên cứu việc mở rộng áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ công tại doanh nghiệp nhà nước là đơn vị công lập (trước mắt là lĩnh vực y tế, giáo dục và phục vụ tang lễ).

Năm 2016, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng các văn bản trình UBND Thành phố Hà Nội ban hành trong tháng 12/2015. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông có 02 Kế hoạch: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Thành phố; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính./.