Trang chủ

Cải cách hành chính

Nâng cao sự hài lòng của người dân và tiếp tục tiếp duy trì thứ bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố năm 2015
Ngày đăng 18/11/2015 | 12:00  | View count: 322

Ngày 12/11/2015, UBND Thành phố đã có Thông báo số 352/TB-VP về Kết luận đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị thông báo kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2015.

Theo đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Thành phố trong những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2014, thành phố Hà Nội là một trong 3 địa phương có Chỉ số CCHC cao nhất (xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Chỉ số CCHC của Thành phố có sự cải thiện theo từng năm, tăng 2 bậc so với năm 2013 và tăng 4 bậc so với năm 2012. Kết quả đó phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở, trong đó có vai trò tham mưu của cơ quan thường trực CCHC và các Sở chuyên ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC. Bên cạnh đó, việc đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chinh (thông qua 6 dịch vụ công liên quan trực tiếp đến người dân) được triển khai bài bản, khách quan. Kết quả phản ánh sự hài lòng của nguời dân, tổ chức khá tương xứng với kết quả Chỉ số CCHC năm 2014.

Tuy nhiên, theo kết quả Chỉ số CCHC năm 2014 vẫn còn một số chỉ số thành phần tuy có cải thiện nhưng chưa đạt kết quả cao hoặc chưa có sự cải thiện thể hiện qua việc đánh giá của Bộ Nội vụ hoặc người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần về điều tra xã hội học qua sự cảm nhận, đánh giá của người dân, tổ chức, doanh nghiệp có xu hướng giảm qua các năm: Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố, cấp huyện và kết quả thực hiện quy chế làm việc của Thành phố; Chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục công của địa phương; Thái độ phục vụ của công chức; Chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tiếp tục duy trì thứ bậc xếp hạng Chỉ số CCHC của Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Sửa đổi, bãi bỏ những cơ chế, chính sách chưa phù hợp; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (đặc biệt tại những bộ phận thường xuyên và trực tiếp tiếp xúc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp); đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin gắn với việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì việc áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ công tại 2 đơn vị thí điểm (trung tâm Giới thiệu việc làm, công ty nước sạch số 2 Hà Nội)...Đồng thời nghiên cứu, mở rộng việc áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ công tại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp nhu cầu, xây dựng các phần mềm dùng chung đảm bảo liên thông, kết nối được và mở rộng được, nâng cao việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Trong thời gian tới, tiếp tục đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2015 của Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBDN quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ: rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 17/12/2014 của UND Thành phố về công tác CCHC năm 2015 đảm bảo tiến độ. Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016, các đơn vị chủ động xây dựng các văn bản trình UBND Thành phố ban hành trong tháng 12/2015. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố năm 2016 và Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2016; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các nội dung công việc được giao, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đáp ứng được các yêu cầu tiêu chí của Chỉ số CCHC cấp tỉnh; chuẩn bị đầy đủ các số liệu, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng mà cơ quan đã triển khai, hoàn thành năm 2015, đảm bảo dự kiến đạt được điểm tối đa theo thang điểm quy định tại Chỉ số CCHC cấp tỉnh của Bộ Nội vụ./.