Trang chủ

Cải cách hành chính

Hà Nội triển khai hoạt động kiểm tra Công vụ trong năm 2016
Ngày đăng 25/02/2016 | 11:46  | View count: 358

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động năm 2016 của UBND thành phố, ngày 19/2, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc triểm tra công vụ năm 2016.

Bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch trên địa bàn Thành phố cũng nhằm phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửạ quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; Kịp thời thông tin, báo cáo UBND thành phố về công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; Và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp.

Đối tượng Các Sở, cơ quan tương đương Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan hành chính Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố (sau đây gọi tắt là các sở, ban, ngành); UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ UBND thành phố giao.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng kiểm tra nêu tại mục 1 phần II Kế hoạch này; việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.        - Việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương theo Quyết định số 03/2007/QĐ- BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ. Việc thực hiện các chỉ đạo của UBND Thành phố liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hoạt động kiểm tra công vụ năm 2016 có thể được tiến hành theo các phương thức theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra); Ngoài ra, các đơn vị cũng có thể yêu cầu kiểm tra theo chỉ đạo của UBND thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.