Trang chủ

Cải cách hành chính

Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 19/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 193
Ngày 12/6/2013, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Công văn số 817/STTTT-VP về việc tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Sở, trong đó yêu cầu công...

Bổ sung thành phần hồ sơ đối với thủ tục “thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án công nghệ thông tin thuộc nhóm C”

Ngày đăng 11/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 156
Căn cứ vào Chương VI, Nghị định 102/2009/NĐ-CP, từ ngày 10/6/2013, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ bổ sung "Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát, tổ chức lập thiết kế sơ bộ, lập dự...

Đẩy mạnh việc áp dụng mô hình khung trong xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 173
N gày 4/6/2013, UBND Thành phố ban hành công văn số 2557/VP-VX về việc thực hiện Thông báo số 1442/TB-BKHCN ngày 22/5/2013 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt...

Sở Thông tin và Truyền thông đưa thêm 01 thủ tục hành chính ra giải quyết tại bộ phận Một cửa.

Ngày đăng 13/05/2013 | 12:00 AM  | View count: 151
Ngày 8/5/2013, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 111/QĐ-STTTT về việc đưa thủ tục ldquo;thẩm định Đề cương - Dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ...