Trang chủ

Công nghệ thông tin

Công văn số 801/STTTT-CNTTT ngày 16/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ hàng thàng đối với CC,VC chuyên trách CNTT
18/04/2018 | 10:05

     Ngày 16/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 801/STTTT-CNTTT xin ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc ban hành “Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội, các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc”.
     Các văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/4/2018 để tổng hợp, hoàn thiện và gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo UBND Thành phố theo quy định. 
     Mọi thông tin trao đổi đề nghị liên hệ Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 024.37366621; email: pcntt_sotttt@ hanoi.gov.vn.
 
Dự thảo Nghị quyết xem tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch