Trang chủ

Công nghệ thông tin

Khảo sát đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã
28/05/2018 | 11:24

Công văn số 1130/STTTT-CNTT ngày 18/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã.
 
Các biểu mẫu khảo sát tải tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch