Trang chủ

Thông tin cơ sở

Công văn số 396/STTTT-BCXBTT ngày 6/3/2018 về việc triển khai tuyên truyền một số nội dung.
Ngày đăng 15/03/2018 | 02:18  | View count: 828

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về những nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.(Công văn số 1435/VP-KGVX ngày 27/02/2018 của UBND Thành phố)

2. Thông tin, tuyên truyền nội dung của Kế hoạch số 74-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”. (Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội)

3. Thông tin, tuyên truyền nội dung của Kế hoạch số 73-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. (Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội)

4. Thông tin, tuyên truyền nội dung của Kế hoạch số 72-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII “ Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. (Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội)

5. Thông tin, tuyên truyền nội dung của Kế hoạch số 70-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017  Hội nghị lần thức sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. (Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 25/01/2018 của Thành ủy Hà Nội)

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức biểu dương gương người tốt, việc tốt; phê phán các hành vi, các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm về trật tự an toàn giao thông. (Công văn số 09/BATGT-VP ngày 23/02/2018 của Ban An toàn giao thông Thành phố)

7. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến, những sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. (Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND Thành phố)

8. Thông tin, tuyên truyền về nội dung Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả”. (Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND Thành phố)