Trang chủ

Thông tin cơ sở

Khai giảng khóa “kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật” năm 2014
Ngày đăng 04/01/2015 | 12:00  | View count: 471

Ngày 11/12, Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội (Sở TTamp;TT Hà Nội) khai giảng khóa đào tạo Kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luậtrdquo; năm 2014 cho 94 học viên đang công tác tại hệ thống truyền thông huyện, xã và thôn bản.

Mục tiêu của khóa học giúp học viên nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở về phổ biến pháp luật tại địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Tham gia khóa học các học viên được trang bị kiến thức về các chuyên đề bao gồm: Một số quy định liên quan đến tuyên truyền phổ biến pháp luật; Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về việc tổng kết tình hình công tác tư pháp trong thời gian qua và xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới. Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 32-CT/TW của Trung Ương Đảng ngày 09/12/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật; Chương trình số 15/CT- TU của Thành ủy Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm công tác của Thành phố năm 2013. Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 về việc Phê duyệt Chương trình PBGDPL trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2012.

Khóa học kết thúc ngày 12/12/2014.