Trang chủ

Danh bạ

Ban Quản lý dự án CNTT và VT
Ngày đăng 23/12/2012 | 12:00

                                                                  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT VÀ TT

 

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ Email

Ban quản lý dự án CNTT và TT

04.35122824

 

 

Nguyễn Phong - PGĐ

TĐ/418

 

nguyenphong_sotttt@hanoi.gov.vn