Trang chủ

Danh bạ

Cổng Giao tiếp điện tử
Ngày đăng 23/12/2012 | 12:00

                                                                         CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

 

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ Email

Cổng giao tiếp điện tử

04.35121395

 

 

Hoa Thanh Hải - GĐ

04.66808522

 

hoathanhhai_sotttt@hanoi.gov.vn

Trần Thị Thu Hằng - PGĐ

04.35121395

 

tranthithuhang_sotttt@hanoi.gov.vn

Đào Đức Bạo Hiệp - PGĐ

 

 

daoducbaohiep_sotttt@hanoi.gov.vn