Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Hướng dẫn công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các năm tiếp theo
22/08/2017 | 03:00

Ngày 7/8/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK về công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

 

Theo đó, cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch phải được đánh giá trên các mặt: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Năng lực thực tiễn; Uy tín, Sức khỏe, Chiều hướng và triển vọng phát triển. Về số lượng đưa vào quy hoạch đối với quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các chi, đảng bộ cơ sở cần đảm bảo nguồn quy hoạch có số lượng 1,5 - 2 lần so với số lượng cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ đương nhiệm. Quy hoạch chức danh Bí thư: từ 2 đến 3 cán bộ dự nguồn; Quy hoạch chức danh Phó Bí thư: có số lượng từ 1,5 đến 2 lần so với số lượng quy định. Chú ý, không quy hoạch 01 chức danh chỉ có 01 người; không quy hoạch một người vào quá 3 chức danh; không quy hoạch một chức danh quá 03 người.

Cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt quy hoạch khi đề án quy hoạch cấp uỷ đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi. Định hướng độ tuổi đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban chi uỷ chi bộ cơ sở như sau: dưới 30 tuổi: không dưới 15%; Từ 30 đến 45 tuổi: khoảng 55 - 65%; Trên 45 tuổi: khoàng 20 - 30%. Trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ phải bảo đảm không dưới 15% trong danh sách quy hoạch cấp uỷ.

Việc quy hoạch cấp uỷ các chi, đảng bộ trực thuộc được tiến hành theo 3 bước:

Bước 1, Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch. Tại bước này, các tổ chức cơ sở đảng sẽ tổ chức hội nghị cán bộ bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ viên chi bộ cơ sở.Thành phần dự hội nghị đối với Đảng bộ cơ sở gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ; tập thể lãnh đạo của đơn vị; trưởng, phó các Ban (phòng), đơn vị, Bí thư các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB cơ quan. Đối với chi bộ cơ sở gồm: Chi uỷ; tập thể lãnh đạo đơn vị; trưởng, phó các Ban (phòng), đơn vị trực thuộc; toàn thể đảng viên trong chi bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB cơ quan.

Bước 2, Tổ chức lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ (hoặc chi bộ)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, hội nghị chi bộ nghiên cứu các phương án quy hoạch, phân tích về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ cấp ủy, tham khảo các thông tin về cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cấp ủy, kết quả giới thiệu quy hoạch đối với nhân sự. Trên cơ sở đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên (đối với chi bộ) ghi phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy.

Bước 3, Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, hội nghị chi bộ thảo luận và quyết định quy hoạch

Trên cơ sở định hướng cơ cấu của cấp ủy và kết quả giới thiệu ở bước 1, bước 2 và các phương án quy hoạch do cấp ủy chuẩn bị, đảng uỷ (hoặc chi bộ) thảo luận, phát hiện, giới thiệu bổ sung, bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.

Các chi, đảng bộ cơ sở lưu ý chỉ đưa vào quy hoạch những người đạt trên 50% tổng số phiếu do cấp ủy (hoặc chi bộ) giới thiệu. Các đồng chí được đưa vào quy hoạch lần đầu tham gia cấp uỷ nói chung phải đủ tuổi công tác tham gia 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 01 nhiệm kỳ. Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch cấp uỷ là thời điểm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối ở nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tháng 4/2020 (ít nhất nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây).

Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy và Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác quy hoạch cấp ủy bảo đảm đúng những yêu cầu chung về công tác quy hoạch cấp ủy, quy trình, hệ số, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.

                                                                                                Thu Lan

  quy hoạch - kế hoạch