Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
22/08/2017 | 03:02

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 320-CV/ĐUK gửi các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội".

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các chi bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị, qua đó nêu cao quyết tâm chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động khi triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, căn cứ mục đích, yêu cầu và 07 nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 15- NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chương trình số 01- CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Thành ủy (Khóa XVI) và Chương trình số 01- CTr/ĐUK, ngày 19/5/2016 của Đảng ủy Khối (Khóa XII), cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Ngoài ra, cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra cấp ủy bổ sung kế hoạch, chương trình công tác hàng năm để kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề việc tổ chức thực hiện Nghị quyết theo Kế hoạch đề ra; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những chi bộ chưa làm tốt, xem xét xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Gắn kết quả thực hiện Nghị quyết với kết quả đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên hàng năm. Kết quả thực hiện Nghị quyết được xem xét là một trong những căn cứ quan trọng khi đánh giá chất lượng TCCS đảng và cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chủ động sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm gắn với kiểm điểm tập thể cấp ủy, cấp ủy viên, đảng viên hằng năm; thực hiện tổng kết giai đoạn 1 vào dịp tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân làm tốt, kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân còn yếu kém./.

                                                                                      Thu Lan

 

  quy hoạch - kế hoạch