Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Thông báo về việc duyệt nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội của các chi bộ
22/08/2017 | 03:03

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 37-TB/ĐU về việc duyệt nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở TT&TT.

Ngày 14/8/2017, Đảng  ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức duyệt nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội của các chi bộ trực thuộc. Sau khi nghe Bí thư các chi bộ báo cáo về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội và dự kiến nhân sự bầu cử cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư (nhiệm kỳ 2017-2020), Ban Thường vụ Đảng ủy đã thống nhất kết luận: nhìn chung, các chi bộ đều chuẩn bị tương đối đầy đủ các loại văn bản phục vụ Đại hội chi bộ (nhiệm kỳ 2017-2020). Tuy nhiên, để Đại hội các chi bộ tiến hành theo đúng yêu cầu, trình tự, thủ tục, bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố cũng như của Đảng ủy Sở, Ban Thường Vụ Đảng ủy yêu cầu các chi bộ hoàn thiện hồ sơ Đại hội, trong đó, lưu ý một số nội dung sau: 

Kịch bản Đại hội phải được xây dựng một cách chi tiết, phân công công việc cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ.

Về dự thảo Báo cáo chính trị, kiểm điểm của cấp ủy các chi bộ: Lưu ý phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 03 (nay là Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Về phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ đến năm 2020: Căn cứ vào kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp ủy cấp trên; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và tình hình thực tế tại chi bộ để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Xây dựng Đề án, phương án nhân sự bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư  chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2017): các chi bộ lưu ý số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử Chi ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu.

   Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các chi bộ nghiêm túc thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ./

 

                                                                                                            Thu Lan

  quy hoạch - kế hoạch