Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Kế hoạch kiểm tra giám sát 2018
18/01/2018 | 03:17

 

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 57-KH/ĐUK về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

 

Theo đó, năm 2018, Đảng ủy Khối sẽ tiến hành kiểm tra các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả công tác năm 2017, triển khai và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2018, trọng tâm việc chỉ đạo tổ chức thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố Hà Nội. Việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, chuyên đề, đề án thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVI) và 3 chương trình công tác của Đảng ủy Khối (khóa XII).  Việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối năm 2018 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố”.

Bên cạnh đó, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định 55 của Ban Bí thư (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị và nơi công cộng.

Giám sát thường xuyên các nội dung thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối năm 2018 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố”...

Đảng ủy Khối yêu cầu các Tổ chức cơ sở đảng bám sát Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị./.

                                                                                      Thu Lan

  quy hoạch - kế hoạch