Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Triển khai nhiệm vụ năm 2018 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”
22/02/2018 | 11:15

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy Đảng cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm công tác 2018 theo hướng xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Kế hoạch số 60-KH/ĐUK triển khai nhiệm vụ năm 2018  về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

 

            Theo đó, các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được Thành phố phê duyệt; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, Quy tắc ứng xử tại nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, Quy chế phát ngôn của Thành phố và đơn vị.

          Bên cạnh đó, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó. Gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; đăng ký và thực hiện nghiêm túc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 gắn với Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

          Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung Cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c của Chính phủ; Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Thành phố và Chương trình số 02-CTr/ĐUK của Đảng bộ Khối, phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, những sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC; Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và Quy tắc ứng xử tại nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. Gắn công tác tuyên truyền với công tác thi đua khen thưởng, chú trọng phát hiện, đề xuất và kịp thời khen thưởng điển hình tiên tiến trong tuyên truyền triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đặc biệt, phối hợp với chính quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành công vụ, kỷ cương hành chính và việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng việc thanh tra, kiểm tra đột xuất, siết chặt kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm cá nhân sai phạm.

Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện theo Quy định số 217, 218 - QĐ/TW, quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo để cán bộ được biết, được tham gia ý kiến, được bàn và quyết định các nội dung công việc của chính quyền, các công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ. 

          Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai tại đơn vị; phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện./.

                                                                                                Thu Lan

                                                          

  quy hoạch - kế hoạch