Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

6 tháng cuối năm 2016: Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm

20/07/2016 | 09:26 AM
6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố triển khai toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ năm 2016; 6 tháng cuối năm...

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

20/07/2016 | 09:25 AM
Ngày 12/7/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2016).

6 tháng đầu năm 2016: Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả

20/07/2016 | 09:21 AM
Cùng với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố theo hướng “sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm”, 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ tích cực thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và đạt một số kết quả quan trọng.

Tuyên truyền kỉ niệm 55 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

20/07/2016 | 09:18 AM
Ngày 27/6/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố có công văn chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc sớm triển khai phổ biến tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nội dung tuyên truyền kỉ niệm 55 năm Ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC.

“Công đoàn viên chức Thành phố chung tay xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử”

08/06/2016 | 02:03 PM
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chương...

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

08/06/2016 | 10:39 AM
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

08/06/2016 | 10:38 AM
Ngày 2/6/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

08/06/2016 | 10:36 AM
Trong 5 năm qua (2011-2015) các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị của Hà Nội đã tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20 của Thành ủy, gắn việc thực hiện hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội...

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022

01/06/2016 | 11:22 AM
Ngày 16/5/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 04-TT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2015-2020

20/05/2016 | 11:49 AM
Ngày 17/5/2016, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2015-2020.

  quy hoạch - kế hoạch