Trang chủ

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2010-2015

26/06/2013 | 12:00 AM
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chương trình công tác, ngày 14/6/2013, Đảng uỷ khối các cơ quan Thành phố ban hành Hướng dẫn số 18-HD/ĐUK về kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2010-2015.

  quy hoạch - kế hoạch