Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Thông tư của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Ngày đăng 23/02/2017 | 10:43

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Nội dung thay đổi tại Thông tư này gồm: sửa đổi Tên mã Chương quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC; bổ sung Mã Chương quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC; sửa đổi Tên mã Mục quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC; hủy bỏ mã Tiểu mục quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số33/2008/QĐ-BTC….

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và được áp dụng từ năm ngân

sách 2017. Riêng đối với mã “Dự án 0025 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” áp dụng từ năm ngân sách 2016./.

 

Nội dung chi tiết Thông tư số 300/2016/TT-BTC xem tại văn bản đính kèm./.

Thu Thủy