Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố
Ngày đăng 09/03/2017 | 03:21

Thực hiện thực hiện Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố về thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 , ngày 06/3/2017, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Kế hoạch thực hiện của Sở tại văn bản số 346/KH-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Bám sát Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch của Sở xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh;

- Đẩy mạnh phát triển thông tin và truyền thông;

- Đảm bảo công tác an sinh, phúc lợi xã hội;

- Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế;

- Thực hiện tốt “Năm kỷ cương, hành chính 2017”; đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật;

- Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức nội dung các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017, Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố và kế hoạch của Sở để tổ chức thực hiện. Hoàn thành công tác phổ biến, quán triệt trong tháng 3/2017 và báo cáo Sở về kết quả thực hiện./.

Các tài liệu quán triệt, phổ biến chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.

Nguyễn Anh Việt