Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm và lập quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
Ngày đăng 18/01/2018 | 03:09

Thực hiện Công văn số 8652/LN:STC-KBHN ngày 28/12/2017 của Liên ngành Sở Tài chính-Kho bạc nhà nước Hà Nội về việc hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm và lập quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 59/STTTT-KHTC ngày 12/01/2018 hướng dẫn Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và lập quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Theo đó, Sở hướng dẫn chi tiết thêm một số nội dung cụ thể như: Thời gian chỉnh lý quyết toán (năm ngân sách bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch; thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc vào ngày 31/01 năm sau);

Công tác chuyển số dư dự toán sang ngân sách năm sau chi tiếp được thực hiện: chậm nhất trong ngày 10/02 năm sau đơn vị sử dụng ngân sách đối chiếu số dư dự toán với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch theo mẫu biểu số 02 ban hành kèm theo Công văn số 8652/LN:STC-KBHN ngày 29/12/2017 của Liên ngành: Sở Tài chính – Kho bạc Nhà nước Hà Nội…Các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán, số dư tài khoản tiền gửi đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Công văn hướng dẫn chi tiết các mẫu biểu quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, các khoản kinh phí được chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018…

 

Các Công văn  8652/LN:STC-KBHN, 59/STTTT-KHTC  đính kèm theo./.

Hồ Thị Thu Thủy