Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Triển khai thực hiện Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quyết toán dự toán hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Ngày đăng 16/05/2016 | 10:53 AM
Ngày 18/1/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư  số 09/2016/TT-BTC về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước .  Thông tư  số 09/2016/TT-BTC quy định quyết toán...

Quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 16/05/2016 | 10:50 AM
Quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016

Ngày đăng 08/04/2016 | 05:48 PM
Thực hiện Chương trình số 60/CTr-UBND ngày 18/3/2015 của UBND thành phố Hà Nội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2016, ngày 30/3/2016 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Chương trình số 472/CTr-STTTT xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016.

Triển khai Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố quản lý

Ngày đăng 04/04/2016 | 11:18 AM
Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/7/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự...

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng 12/11/2015 | 12:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

Triển khai thực hiện quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 04/09/2015 | 12:00 AM
Ngày 30/7/2015, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm kịp thời ban hành những quy định thuộc phạm vi thẩm quyền Chính phủ giao cho các địa phương.

Ban hành Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Ngày đăng 24/07/2015 | 12:00 AM
Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa với 2 mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng...

Ban hành Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Ngày đăng 09/07/2015 | 12:00 AM
Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa với 2 mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước theo phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ và một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ban hành thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày đăng 02/06/2015 | 12:00 AM
Ngày 06/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2015

Ngày đăng 22/05/2015 | 12:00 AM
Ngày 21/5, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Chương trình số 637/CTr-STTTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở năm 2015. Theo đó, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị rà soát các quy định, quy chế nội bộ và các quy định, cơ chế chính sách của Thành phố thuộc lĩnh vực được giao quản lý để tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện hoặc hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp với yêu...