Trang chủ

Kế hoạch

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2014
27/03/2014 | 12:00

Ngày 21/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch số 321/KH-STTTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở năm 2014. Theo đó, yêu cầu các phograve;ng, ban, đơn vị rà soát các quy định, quy chế nội bộ và các quy định, cơ chế chính sách của Thành phố thuộc lĩnh vực được giao quản lý để tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện hoặc hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Năm 2014, Sở TT&TT xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành và cái cách hành chính. Nhiệm vụ đặt ra trong năm nay là sẽ duy trì hiệu quả 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đồng thời, triển khai mới 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về báo chí, xuất bản và CNTT; 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 "Cấp giấy ph;ép hoạt động trang tin điện tử tổng hợp". Các hoạt động cơ sở dữ liệu quản lý đầu tư về CNTT, bưu chính viễn thông và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: thanh tra, báo chí xuất bản tiếp tục được duy trì; tiến tới tích hợp, hình thành cơ sở dữ liệu ngành thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước của Sở trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả dự toán chi ngân sách, quản lý phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính, bao gồm: Tăng cường công khai minh bạch về tài chính và mua sắm tài sản, dân chủ trong hoạt động của các đơn vị thuộc Sở; chấp hành nghiêm các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng xe công, điện thoại công vụ, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ làm việc, hội nghị, công tác phí..., tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị.

Sở TT&TT đặt mục tiêu làm tốt công tác tiếp dân trong năm 2014 và các năm tiếp theo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý dứt điểm các vi phạm, không để các vụ việc tồn đọng, k;éo dài gây lãng phí thời gian và ngân sách nhà nước.

Để kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai hiệu quả, Lãnh đạo Sở sẽ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai kế hoạch của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến nội dung kế hoạch này và các văn bản liên quan cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình để biết và thực hiện; đồng thời, có kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị mình theo định hướng đã đề ra. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở TT&TT có trách nhiệm nghiên cứu các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nghiêm túc thực hiện. Sở cũng khuyến khích các hoạt động thi đua phát minh, sáng kiến góp phần đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.


  quy hoạch - kế hoạch

  video

Không tìm thấy video nào

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nội dung trên trang ?