Trang chủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/09/2013 | 12:00  | View count: 298

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Toàn văn tại file đính kèm./.