Trang chủ

Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Kế hoạch thực hiện chương trình "Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011 - 2015"
Ngày đăng 09/05/2014 | 12:00  | View count: 286

Toàn văn Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 18/7/2012 của Ban chỉ đạo chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy khóa XV xem tại file đính kèm./.