Trang chủ

Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Kế hoạch triển khai hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 26/09/2015 | 12:00  | View count: 267

Quyết định số 147/QĐ-BCĐTKLPCTN của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN : Ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng xem tại văn bản kèm theo./.