Trang chủ

Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ngày đăng 06/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 303
Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm./.

Nghị định quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 06/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 212
Toàn văn chi tiết Nghị định số 84/2006/NĐ-CP của Chính phủ xem tại file đính kèm./.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 06/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 184
Toàn văn chi tiết Nghị định số 68 /2006/NĐ-CP xem tại file đính kèm./.

Thông tư hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 06/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 218
Toàn văn chi tiết Thông tư số 98/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính xem tại file đính kèm./.

KH thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014

Ngày đăng 29/04/2014 | 12:00 AM  | View count: 244
Công văn số 253/KH-TTCNTT ngày 25/3/2014 của Trung tâm Công nghệ Thông tin Sở TT&TT Hà Nội về thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2014

Ngày đăng 27/03/2014 | 12:00 AM  | View count: 199
Ngày 21/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Kế hoạch số 321/KH-STTTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở năm 2014. Theo đó, yêu cầu các phograve;ng, ban, đơn vị rà...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày đăng 15/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 823
Ngày 1/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số...