Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
01/08/2017 | 10:26

Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.
 
Chi tiết xem văn bản đính kèm./.