Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM
01/08/2017 | 10:52

Thông tư số 30/2016/TT-BTTTT ngày 08/12/2016 về Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM".
 
Chi tiết xem văn bản đính kèm./.