Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vê tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE
01/08/2017 | 10:55

Thông tư số 31/2016/TT-BTTTT ngày 08/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vê tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE".

 

 

Chi tiết xem văn bản đính kèm./.