Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Tiêu đề
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
Quy định về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005
Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Công văn về việc trả lời chất vấn của Đại biểu quốc hội
Công văn về ảnh hưởng của sóng điện từ từ BTS đến sức khỏe con người
Công văn về việc khiếu kiện của người dân đối với BTS
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
Chỉ thị 04/2008/CT-BTTTT về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông
Chỉ thị số 422/CT-TTG ngày 2/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
Công văn về kiến nghị, phản ánh của các hộ dân khu đô thị Bắc Linh Đàm
Luật Viễn thông
Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông
Quyết định 19/2006/QÐ-BBCVT về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005
Tài liệu tuyên truyền: Sóng điện từ của các trạm thu phát thông tin di động không gây hại đến sức khỏe con người
Tài liệu tuyên truyền: Tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn Thành phố.
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 Quản lý an toàn trong trường bức xạ tầng số Tadiô.