Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ngày 06/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu
09/12/2014 | 12:00

Ngày 06/7/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/8/2012.