Trang chủ

số hóa truyền dẫn

Đẩy nhanh thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn Thành phố
14/12/2015 | 12:00

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/11/2011 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 3/1/2014 của UBND Thành phố về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố; kế hoạch của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam về việc ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 04 tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ theo 02 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ ngày 1/1/2016) ngừng phủ sóng đối với 03 kênh truyền hình: VTV6, H2, VTV9; giai đoạn 2 (từ 1/4/2016) ngừng phủ sóng đối với tất cả các kênh truyền hình tương tự mặt đất còn lại.

Để việc chuyển đổi số hóa truyền hình tương tự mặt đất theo đúng lộ trình đề ra, đồng thời không để ảnh hưởng đến nhu cầu nghe xem truyền hình của người dân, ngày 9/12/2015, UBND Thành phố ban hành Công văn số 8789/UBND-VX yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, các báo của Thành phố, hệ thống truyền thanh cơ sở;

Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền theo nhiều hình thức khác nhau về lợi ích khi chuyển đổi số hóa, thông tin về thời gian, thời điểm chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các phương thức thu, xem truyền hình khác như truyền hình cáp, truyền hình internet; phổ biến các chính sách và chương trình hỗ trợ Trung ương và Thành phố; Biên soạn tờ rơi tuyên truyên Đề án số hóa trên địa bàn thành phố, phát hành đến từng hộ gia đình, thông qua đầu mối quận, huyện, thị xã.

Phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã: Rà soát, kiểm tra tính chính xác của các đối tượng được điều tra theo yêu cầu, đảm bảo công tác điều tra hiện trang phương thức thu xem truyền hình đối với các gia đình khó khăn trên địa bàn đạt hiệu quả, chất lượng; Xây dựng phương án và tổ chức cấp phát đầu thu truyền hình số đến đúng đối tượng được thụ hưởng.

Ảnh minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án bố trí vốn để Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện đồng bộ, hiệu quả Dự án; Đảm bảo kinh phí hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Sở Công thương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường để đảm bảo việc kinh doanh các đầu thu truyền hình số mặt đất đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, kỹ thuật và đảm bảo chất lượng theo quy định.

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống 19 Đài truyền thanh huyện, 584 Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng về số hóa truyền hình, tần suất không ít hơn 3 ngày/tuần (ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng tuyên truyền vào ngày Thứ Bảy và Chủ nhật); sử dụng hiệu quả 02 CD phát thanh do Sở Thông tin và Truyền thông sản xuất đã phát hành và các tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp;

Tiếp tục tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tới các hộ gia đình trên địa bàn để chủ động chuyển đổi phương thức thu xem từ truyền hình tương tự sang các phương thức thu xem khác;

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát hành tờ rơi đến từng hộ gia đình trên địa bàn, đảm bảo thông tin về đề án số hóa truyền hình đến với đông đảo người dân.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án chuyển đổi công nghệ số hóa sản xuất – phát sóng truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đảm bảo yêu cầu chất lượng âm thanh, hình ảnh truyền hình số và thực hiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn thành phố đúng thời gian quy định của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam.

Công ty RTB chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án truyền dẫn phát sóng khu vực đồng bằng Bắc Bộ đảm bảo vùng phủ sóng tới 14 tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng; chủ động hướng dẫn kỹ thuật đối với các hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện chuyển đổi phương thức thu xem truyền hình.

Thành phố kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm năng về kỹ thuật, công nghệ và tài chính cùng với UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo thực hiện./.