Trang chủ

Thông tin người phát ngôn

NGƯỜI PHÁT NGÔN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

 

Đồng chí: PHAN LAN TÚ
Chức vụ: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Điện thoại: 024.3512.3039

Email: phanlantu_sotttt@hanoi.gov.vn