Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
2 Thủ tục 01: Cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
3 Thủ tục 01: Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
4 Thủ tục 01: Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
5 Thủ tục 01: Xuất bản tài liệu không kinh doanh. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
6 Thủ tục 02: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
7 Thủ tục 02: Cấp giấy phép xuất bản bản tin. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
8 Thủ tục 02: Cấp phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
9 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
10 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
11 Thủ tục 03: Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
12 Thủ tục 03: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
13 Thủ tục 03: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
14 Thủ tục 03: Cho phép họp báo (trong nước). Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
15 Thủ tục 03: Văn bản chấp thuận kế hoạch đầu tư xây dựng các trạm BTS của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
16 Thủ tục 04: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
17 Thủ tục 04: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất phẩm phẩm. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
18 Thủ tục 04: Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng tại Hà Nội Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
19 Thủ tục 04: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
20 Thủ tục 05: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản