Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
2 Thủ tục 01: Cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
3 Thủ tục 01: Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
4 Thủ tục 01:Cấp Giấy phép Xuất bản tài liệu không kinh doanh. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
5 Thủ tục 01:Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
6 Thủ tục 02: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
7 Thủ tục 02: Cấp giấy phép xuất bản bản tin. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
8 Thủ tục 02: Cấp phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
9 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
10 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
11 Thủ tục 03: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
12 Thủ tục 03: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
13 Thủ tục 03: Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
14 Thủ tục 03: Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
15 Thủ tục 04: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
16 Thủ tục 04: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất phẩm phẩm. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
17 Thủ tục 04: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
18 Thủ tục 04:Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
19 Thủ tục 05: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
20 Thủ tục 05: Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính