Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 2: Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án CNTT thuộc nhóm C
Loại thủ tục Công nghệ thông tin
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ phù hợp.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.

 + Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.

Lưu ý:  Các hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi những giấy tờ trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao được cấp sổ gốc theo đúng quy định của pháp luật; có thông tin liên hệ đầy đủ đồng thời thực hiện Kê khai vào Mẫu phiếu đăng ký nhận Kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính và gửi kèm hồ sơ..

Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính – Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; địa chỉ: số 185 Giảng Võ - Đống Đa – Hà Nội.

- Cách 2:  Qua hệ thống bưu chính.

Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 185- Giảng Võ- Đống Đa – Hà Nội.

ĐT: 04.37367115

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại website của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (www. ict-hanoi.gov.vn).
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Bản chính Văn bản đề nghị thẩm định Thiết kế sơ bộ dự án.
  • Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc Kế hoạch ứng dụng CNTT được cấp có thẩm quyền phê duyệt (có nội dung dự án đơn vị trình)
  • Bản chính Báo cáo kết quả khảo sát dự án;
  • Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát dự án (theo BM-01).
  • Bản chính Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi: 02 bộ; 
  • Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có).
  • Bản chính Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát, tổ chức lập thiết kế sơ bộ, lập dự án (Chương VI, Nghị định 102/2009/NĐ-CP);
  • Bản chính Hồ sơ năng lực của chủ trì thiết kế sơ bộ, chủ trì khảo sát (Chương VI, Nghị định 102/2009/NĐ-CP) .
  • Trường hợp dự án đầu tư được điều chỉnh, đơn vị cần bổ sung Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; Bản chính: Báo cáo đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm các nội dung được điều chỉnh), Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung (nếu cần)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Sở, ban, ngành, UBND cấp Huyện, UBND cấp Xã thuộc thành phố Hà Nội
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông báo thẩm định
Lệ phí Không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Phu luc va bieu mau.doc Phieu dang ky su dung dv buu chinh.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

 

-  Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành về “Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước”.

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND TP ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội”.